کد
واحد
عنوان فارسی شامل
عنوان انگلیسی شامل
نوبت چاپ
ویراست
قیمت
شابک شامل
نوع
نشانی و تلفن مرکز پخش شامل
فهرست شامل
توضیح شامل
نویسندگان و مترجمین شامل
سال نشر