صفحه 
 از 3512
کد 1
واحد علی آباد کتول
عنوان فارسی آیین زندگی در عصر مدرن
عنوان انگلیسی The Ritual of Life in the Modern Age
نوبت چاپ 1
ویراست 1
قیمت 100000
شابک 435432
نوع تألیف
نشانی و تلفن مرکز پخش 456543654
تصویر جلد
تصویر پشت جلد
فهرست
توضیح

 

 

پیشگفتار. 1

اهمیت دروس عمومی.. 1

اخلاق چیست؟ 5

مباحث علم اخلاق. 6

علت نیاز به علم اخلاق. 7

ادلۀ دینی.. 7

ادلۀ غیر دینی.. 12

پرورش اخلاقی فرد 12

پرسش... 14

پی‌نوشت‌ها 16

ابعاد و ویژگیهای نفس... 19

پرسش... 21

بخش نخست: اخلاق فردی  

فصل نخست: اخلاق جاودانه طلبی (حبّ بقا) 23

حب بقا و اخلاق. 23

چرا خداوند حب بقا را در انسان قرار داده است؟ 24

انحراف در حبّ بقا 24

پرسش... 25

پی‌نوشت‌ها 26

فصل دوم: اخلاق حقیقت طلبی.. 27

معنای زندگی.. 28

ارزش علم‌آموزی.. 30

چه علمی را باید آموخت؟ 31

مقدمۀ نخست: عناوین اعمال انسان از نظر وجوب، حرمت... 31

مقدمۀ دوم: انواع واجب... 31

مقدمۀ سوم: علوم دنیایی و اخروی.. 32

مقدمۀ چهارم: انواع علم به لحاظ محتوا 33

مقدمۀ پنجم: علوم از لحاظ کاربرد 33

آفات حقیقت طلبی.. 35

آداب آموختن.. 38

راهکارهای وصول به حقیقت.. 38

اخلاق پژوهش... 39

اخلاق گفتگو و مناظره علمی.. 44

انگیزۀ گفتگو و مناظرۀ علمی.. 45

مخاطب بحث و مناظره 46

موضوع بحث و مناظرۀ علمی.. 47

اصول اخلاقی مناظره 47

روش گفتگو در قرآن. 51

اخلاق نقد.