نسخه چاپی
کد 10
نام واحد شوشتر
نشانی شوشتر، شوشترنو، بلوار دانشگاه، کدپستی 6451741117
تلفن 06136232491-9
درجه جامع
تاریخ تأسیس 1368
استان 15
شهر شوشتر
نشانی وب www.iau-shoushtar.ac.ir
رایانامه info@iau-shoushtar.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 20 از 20
 
کد
واحد
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی
تاریخ شروع برگزاری
تاریخ خاتمه برگزاری
نشانی وبگاه
بیشتر
1556 شوشتر اكو فيزيولژي علف هاي هرز   1391/12/17 1391/12/17  
بیشتر
1555 شوشتر همايش ملي مكانيزاسيون كشاورزي و تكنولژي هاي نوين   1391/1/4 1391/1/4  
بیشتر
1554 شوشتر نقش نيروهاي جنوب كشور در انقلاب مشروطيت ايران   1391/12/17 1391/12/17  
بیشتر
1553 شوشتر بررسي وضعيت سياسي اجتماعي و فرهنگي خوزستان در عهد قاجار   1391/9/9 1391/9/9  
بیشتر
1552 شوشتر مديريت تحول در سازمانهاي ايران   1390/12/11 1390/12/11  
بیشتر
1551 شوشتر چشم انداز بيست ساله توسعه عشاير   1391/8/4 1391/8/4  
بیشتر
1550 شوشتر نقش ادبيات معاصر در گسترش فرهنگ و ادب ايران   1390/8/22 1390/8/22  
بیشتر
1549 شوشتر آسيب شناسي رشته حقوق (عدم توجه يا كم توجهي به مباحث حقوق عمومي در اين رشته)   1391/8/24 1391/8/24  
بیشتر
1548 شوشتر فيزيولژي ورزش و مديريت   1390/10/2 1390/10/2  
بیشتر
1547 شوشتر اولين همايش ملي حفاظت پايدار از منابع آب وخاك        
بیشتر
1546 شوشتر اولين همايش يافته هاي پژوهشي در حوزه مباني بيولوژيكي تمرين   1390/7/21 1390/7/21  
بیشتر
1545 شوشتر توسعه و پتانسيلها و امكان سنجي شهرهاي استان خوزستان   1390/3/5 1390/3/5  
بیشتر
1544 شوشتر اكوفيزيولژي گياهان زراعي   1390/2/29 1390/2/29  
بیشتر
1543 شوشتر برسي تحول نهاد خانواده در طول تاريخ   1390/2/1 1390/2/1  
بیشتر
1542 شوشتر نقش دانشگاه در كارايي ،اثر بخشي و تعالي فرهنگي   1389/12/19 1389/12/19  
بیشتر
1541 شوشتر بررسي دستاوردهاي علمي باستان شناسان در خوزستان   1389/12/5 1389/12/5  
بیشتر
1540 شوشتر بررسي و مطالعه وضعيت نقد ادبي در ايران   1389/12/15 1389/12/15  
بیشتر
1539 شوشتر اولين همايش منطقه اي نقش زنان در توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي استان خوزستان   1389/8/4 1389/8/4  
بیشتر
1538 شوشتر نقش رود كارون در شكل گيري تمدنهاي ايران در طول تاريخ   1388/12/12 1388/12/12  
بیشتر
1537 شوشتر مديريت منابع آب زراعي در شرايط خشكسالي در جنوب غرب كشور   1388/11/9 1388/11/10