نسخه چاپی
صفحه 
 از 88
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 4369
 
کد
واحد
عنوان دوره
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
بیشتر
4511 سیرجان کوره های ذوب   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/18    
بیشتر
4510 سیرجان فیلتر پرس   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/18    
بیشتر
4509 سیرجان فیلتر پرس   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/17    
بیشتر
4508 سیرجان کوره های IF8EAF   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/15    
بیشتر
4507 سیرجان ایمنی انبارداری   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/12    
بیشتر
4506 سیرجان ایمنی انبارداری   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/11    
بیشتر
4505 سیرجان نگهداری وتعمیرات برق ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/12    
بیشتر
4504 سیرجان نگهداری وتعمیرات برق ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/11    
بیشتر
4503 سیرجان اب بند کنندها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/10    
بیشتر
4502 سیرجان اب بند کنندها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/9    
بیشتر
4501 سیرجان ارزیابی ریسک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/10    
بیشتر
4500 سیرجان ارزیابی ریسک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/9    
بیشتر
4499 سیرجان msds   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/8    
بیشتر
4498 سیرجان msds   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/7    
بیشتر
4497 سیرجان کالیبراسیون   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/8    
بیشتر
4496 سیرجان کالیبراسیون   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/7    
بیشتر
4495 سیرجان کلید فولاد   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/5    
بیشتر
4494 سیرجان کلید فولاد   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/4    
بیشتر
4493 سیرجان ایمنی برق پیشرفته   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/4    
بیشتر
4492 سیرجان ایمنی برق پیشرفته   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/10/3    
بیشتر
4491 سیرجان تهویه هوا   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/26    
بیشتر
4490 سیرجان تهویه هوا   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/25    
بیشتر
4489 سیرجان تولید احیا   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/24    
بیشتر
4488 سیرجان تولید احیا   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/24    
بیشتر
4487 سیرجان استکر   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/24    
بیشتر
4486 سیرجان استکر   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/23    
بیشتر
4485 سیرجان استاندارد الکتریکی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/22    
بیشتر
4484 سیرجان استاندارد الکتریکی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/21    
بیشتر
4483 سیرجان استاندارد شیلنگ و فیتینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/20    
بیشتر
4482 سیرجان استاندارد شیلنگ و فیتینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/19    
بیشتر
4481 سیرجان خردایش   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/19    
بیشتر
4480 سیرجان خردایش   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/18    
بیشتر
4479 سیرجان ارزیابی ریسک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/18    
بیشتر
4478 سیرجان ارزیابی ریسک   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/17    
بیشتر
4477 سیرجان گندله وفولادسازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/17    
بیشتر
4476 سیرجان گندله وفولادسازی   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/16    
بیشتر
4475 سیرجان اصول شمش ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/17    
بیشتر
4474 سیرجان اصول شمش ها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/16    
بیشتر
4473 سیرجان ارتینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/14    
بیشتر
4472 سیرجان ارتینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/13    
بیشتر
4471 سیرجان ترانسفورهای قدرت   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/12    
بیشتر
4470 سیرجان ترانسفورهای قدرت   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/11    
بیشتر
4469 سیرجان رله های زیمنس   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/7    
بیشتر
4468 سیرجان رله های زیمنس   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/6    
بیشتر
4467 سیرجان غبارگیرها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/7    
بیشتر
4466 سیرجان غبارگیرها   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/6    
بیشتر
4465 سیرجان کوپلینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/7    
بیشتر
4464 سیرجان کوپلینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/6    
بیشتر
4463 سیرجان کوپلینگ   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/5    
بیشتر
4462 سیرجان انالیز روغن تجهیزات   دفتر اموزش دوره های موتاه مدت 8 1398/9/5