صفحه 
 از 3703
کد 72
واحد اسلام آباد غرب
عنوان دوره کاربرد نظزیه های یادگیری در آموزش
استاد/استادان تورج محمد زمانی
عوامل اجرایی نسرین عظیمی
طول دوره (ساعت) 48
از تاریخ 1393/12/11
تا تاریخ 1393/12/23
شماره مجوز نیرویی انسانی 3204
تاریخ ثبت 0000/00/00