صفحه 
 از 3398
کد 3528
واحد آیت الله آملی
عنوان دوره رفرنس نويسی با نرم افزار END NOTE
استاد/استادان مهندس حسینی
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ 1396/9/30
تا تاریخ 1396/9/30
شماره مجوز نیرویی انسانی
تاریخ ثبت 0000/00/00