صفحه 
 از 3703
کد 3843
واحد مرکز تحقیقاتی مهندسی پزشکی
عنوان دوره مدلسازی شناختی و محاسباتی دینامیک مغز
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت)
از تاریخ
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
تاریخ ثبت 0000/00/00