صفحه 
 از 3785
کد 3925
واحد بردسیر
عنوان دوره جنگ نرم / اهداف و راهبردها
استاد/استادان سرهنگ غضنفری
عوامل اجرایی کارکنان / اساتید
طول دوره (ساعت) 8
از تاریخ 1397/7/18
تا تاریخ 1397/7/23
شماره مجوز نیرویی انسانی 1/226/07/5029/97
تاریخ ثبت 0000/00/00