صفحه 
 از 3678
کد 298
واحد سقز
عنوان دوره اخلاق حرفه ای
استاد/استادان
عوامل اجرایی
طول دوره (ساعت) 24
از تاریخ 1389/12/4
تا تاریخ
شماره مجوز نیرویی انسانی
تاریخ ثبت 0000/00/00