نسخه چاپی
کد 16
نام واحد زابل
نشانی زابل، کیلومتر 4 جاده زابل - بنجار، بعداز پمپ بنزین کدپستی 9861619395
تلفن 05432662788 , 05432662776
درجه متوسط
تاریخ تأسیس 0
استان 18
شهر زابل
نشانی وب www.iauzabol.ac.ir
رایانامه www.uni@iauzabol.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 5 از 5
 
کد
عنوان
سازمان طرف قرارداد
تاریخ شروع در قرارداد
تاریخ خاتمه در قرارداد
واحد
گروه
بیشتر
149 تحليل اقتصادي پرورش ميگو در سايت پرورش ميگوي گواتر شيلات استان س و ب 1389/11/1 1390/4/30 زابل, 18  
بیشتر
148 اندازه، مينرالوژي، مورفولوژي و ژئوشيمي ذرات گردو غبار سيستان و تاثير آن بر سلامت دستگاه تنفسي جمعيت تحت پوشش منطقه سيستان در سال 1391 دانشگاه علوم پزشكي 1390/8/2 1388/5/5 زابل, 18  
بیشتر
147 رسوب شناسي و ژئومورفولوژي و فرسايش پذيري واحدهاي ليوتولوژي حوضه آبريز لاديز در جنوب شرق زاهدان شركت سهامي منابع توسعه اي آب و خاك سيستان 1386/5/5 1388/5/5 زابل, 18 علوم پایه
بیشتر
146 تعيين مناطق توليد و شدت رسوبزايي در حوضه بالادست سد دو در لاديز و مقايسه آن با نتايج مدلهاي رياضي و ارائه راهكارهاي مناسب شركت سهامي منابع توسعه اي آب و خاك سيستان 1390/10/10 1391/10/10 زابل, 18 علوم پایه
بیشتر
145 مطالعه توزيع استخراج ترتيبي عناصر آلوده كننده سنگين رسوبات كف مخازن چاه نيمه هاي شماره 3 و 1 سيستان شركت سهامي منابع توسعه اي آب و خاك سيستان 1392/2/1 1392/12/28 زابل, 18 علوم پایه