صفحه 
 از 4111
کد 17
عنوان نياز سنجي آموزش مشاغل مديرتي شرکت
سازمان طرف قرارداد فولاد خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1383/3/20
تاریخ خاتمه در قرارداد 1384/3/20
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده