صفحه 
 از 4111
کد 1908
عنوان هویت بخشی به سیمای روستاهای استان خوزستان" و " ارائه الگوی مطلوب باز آفرینی معماری ایرانی اسلامی در روستاهای استان خوزستان"
سازمان طرف قرارداد بنیاد مسکن استان خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1393/4/18
تاریخ خاتمه در قرارداد 1394/4/18
تاریخ واقعی خاتمه 1394/4/18
واحد اهواز, 15
گروه هنر و معماری
چکیده