صفحه 
 از 4111
کد 1910
عنوان - تدوین الگوی جلب مشارکت پیمانکاران توانمند در اجرای طرح های عمران روستایی" 2- " شناسایی و ارزیابی مناطق گردشگری روستایی استان خوزستان" 3- الگو
سازمان طرف قرارداد بنیاد مسکن استان خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1393/4/18
تاریخ خاتمه در قرارداد 1394/4/18
تاریخ واقعی خاتمه 1394/4/18
واحد اهواز, 15
گروه علوم انسانی
چکیده