صفحه 
 از 4111
کد 1911
عنوان ارزیابی اثر جابجایی سکونتگاههای روستایی پس از سانحه طبیعی استان خوزستان" و " ارائه الگوی شناسایی و بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی است
سازمان طرف قرارداد بنیاد مسکن استان خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1393/4/18
تاریخ خاتمه در قرارداد 1394/4/18
تاریخ واقعی خاتمه 1394/4/18
واحد اهواز, 15
گروه علوم انسانی
چکیده