صفحه 
 از 4111
کد 22
عنوان آناليز بارگيري بر محور ترينگر و ارائه راه حل به منظور ساخت وجلوگيري از انحناي محور
سازمان طرف قرارداد شرکت برق منطقه اي استان خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1386/2/15
تاریخ خاتمه در قرارداد 1386/8/15
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده