صفحه 
 از 4111
کد 26
عنوان شبيه سازي و ارائه برنامه کامپيوتري شبکه آب رساني شرکت فولاد خوزستان
سازمان طرف قرارداد فولاد خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1386/10/25
تاریخ خاتمه در قرارداد 1387/4/25
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده