صفحه 
 از 4111
کد 3249
عنوان بررسی پوشش سرامیکی محافظ خوردگی بر روی لوله های تا حدودی خورده شده در شرایط کاری
سازمان طرف قرارداد شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
تاریخ شروع در قرارداد 1395/2/1
تاریخ خاتمه در قرارداد 1396/2/1
تاریخ واقعی خاتمه 1395/2/1
واحد اهواز, 15
گروه فنی و مهندسی
چکیده