صفحه 
 از 4111
کد 34
عنوان برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری در مسجد سلیمان با تاکید به بهران ناشی از زلزله
سازمان طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامي
تاریخ شروع در قرارداد 1386/9/25
تاریخ خاتمه در قرارداد 1387/9/25
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده