صفحه 
 از 4111
کد 36
عنوان شناسایی عوامل تخریب در تالاب میانگران به منظور رفع عوامل مخرب و راهکارهای سازمان دهی با تاکید بر خشکسالی
سازمان طرف قرارداد دانشگاه آزاد اسلامي
تاریخ شروع در قرارداد 1386/1/25
تاریخ خاتمه در قرارداد 1386/7/25
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده