صفحه 
 از 4111
کد 38
عنوان نیاز سنجی آموزش مشاغل مدیریتی شرکت
سازمان طرف قرارداد اداره کل حفاظت محيط زيست استان
تاریخ شروع در قرارداد 1388/2/25
تاریخ خاتمه در قرارداد 1388/8/25
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده