صفحه 
 از 4111
کد 40
عنوان مديريت تامين آب روستاهاي استان خوزستان
سازمان طرف قرارداد برق منطقه ای
تاریخ شروع در قرارداد 1388/2/25
تاریخ خاتمه در قرارداد 1388/8/25
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده