صفحه 
 از 4111
کد 41
عنوان بررسی علل شکست محور GRFanدر نیروگاه رامین اهواز
سازمان طرف قرارداد برق منطقه هی
تاریخ شروع در قرارداد 1391/6/29
تاریخ خاتمه در قرارداد 1391/12/28
تاریخ واقعی خاتمه 1394/3/18
واحد اهواز, 15
گروه فنی و مهندسی
چکیده