صفحه 
 از 4111
کد 42
عنوان نقش اعتبارات توسعه وعمران روستایی برکیفیت زندگی در سکونتگهای روستایی خوزستان
سازمان طرف قرارداد بنياد مسكن استان خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1391/6/29
تاریخ خاتمه در قرارداد 1391/12/28
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده