صفحه 
 از 4111
کد 45
عنوان تدوین الگوی مطلوب مشارکت روستاییان درطرح های توسعه روستایی استان خوزستان
سازمان طرف قرارداد سازمان آب وبرق خوزستان
تاریخ شروع در قرارداد 1391/6/29
تاریخ خاتمه در قرارداد 1391/12/28
تاریخ واقعی خاتمه
واحد اهواز, 15
گروه
چکیده