نسخه چاپی
صفحه 
 از 18
     ردیف‌ها 1 تا 50 از 854
 
کد
عنوان مسئولیت
توضیح
واحد
بیشتر
5 مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت   سازمان‌مرکزی
بیشتر
7 معاون مدیرکل فناوری و ارتباط با صنعت   سازمان‌مرکزی
بیشتر
22 رئیس واحد   علی آبادکتول
بیشتر
23 معاون پژوهش و فناوری   علی آبادکتول
بیشتر
24 رئیس دانشگاه   سازمان‌مرکزی
بیشتر
25 معاون پژوهش و فناوری   سازمان‌مرکزی
بیشتر
26 رئیس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت   سازمان‌مرکزی
بیشتر
27 معاون مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت   سازمان‌مرکزی
بیشتر
28 رئیس اداره ارتباط با صنعت و جامعه   سازمان‌مرکزی
بیشتر
30 رئیس واحد   نجف آباد
بیشتر
31 معاون پژوهش و فناوری   نجف آباد
بیشتر
32 معاون هماهنگی استان   412
بیشتر
33 رییس واحدد   دهاقان
بیشتر
34 معاونت پژوهشی   نطنز
بیشتر
35 معاون پژوهشی واحد   دهاقان
بیشتر
36 معاون اموزشی واحد   دهاقان
بیشتر
37 معاون دانشجویی واحد   دهاقان
بیشتر
38 معاون اداری ومالی واحد   دهاقان
بیشتر
39 ریاست واحد   تیران
بیشتر
40 معاون پژوهش و فناوری   تیران
بیشتر
41 معاون آموزشی و دانشجویی   تیران
بیشتر
42 معاون اداری و مالی   تیران
بیشتر
43 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی   شهر مجلسی
بیشتر
44 معاون پژوهشی   شهر مجلسی
بیشتر
45 مسئول امور پژوهشی   گمیشان
بیشتر
46 رياست واحد   تهران پزشکی (علوم پزشکی)
بیشتر
47 مديردفترارتباط باصنعت   تهران پزشکی (علوم پزشکی)
بیشتر
48 معاون پژوهش و فناوري واحد   تهران پزشکی (علوم پزشکی)
بیشتر
49 ریاست واحد   صفادشت
بیشتر
50 معاونت آموزشی   صفادشت
بیشتر
51 معاونت دانشجویی   صفادشت
بیشتر
52 معاونت پژوهش و فناوری   صفادشت
بیشتر
53 رئیس دفتر فرهنگ اسلامی   صفادشت
بیشتر
55 مدیر ارتباط با صنعت و جامعه   ورامین (پیشوا)
بیشتر
57 کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه   ورامین (پیشوا)
بیشتر
58 رئیس واحد فرهاد گل محمدی کرمانشاه
بیشتر
59 معاون پژوهشی وفناوری آرش بوچانی کرمانشاه
بیشتر
60 معاون توسعه مدیریت ومنابع بیژن اروجی کرمانشاه
بیشتر
66 مسئول دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت   تهران شرق
بیشتر
67 معاون پژوهش و فناوری   تهران شرق
بیشتر
68 مدیر پژوهش   تهران شرق
بیشتر
69 مدیر مرکز رشد   تهران شرق
بیشتر
70 رئيس واحد   گرمی
بیشتر
71 معاون آموزشي، دانشجويي و فرهنگي   گرمی
بیشتر
72 معاون اداري و مالي   گرمی
بیشتر
73 رئيس اداره پژوهش و قناوري   گرمی
بیشتر
74 رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان   گرمی
بیشتر
77 رییس واحد   سقز
بیشتر
78 معاون آموزشی و دانشجویی   سقز
بیشتر
79 معاون اداری و مالی   سقز