نسخه چاپی
کد 1
نام واحد علی آباد کتول
نشانی علی آباد کتول- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، کد پستی :93451-49417
تلفن 01734224500 - 01734222300
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1364
استان 3
شهر علی آباد کتول
نشانی وب www.aliabadiau.ac.ir
رایانامه ravabet@aliabadiau.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 12 از 12
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1391/6/27     علی آباد کتول مدیر عامل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی 1 004.jpg
بیشتر
شرکت گاز استان گلستان 1389/8/5 1393/8/5 4 علی آباد کتول مدیر عامل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی  
بیشتر
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1389/10/1     علی آباد کتول مدیر عامل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی Picture 003(2).jpg
بیشتر
دفتر تحقیقات کاربردی پلیس استان گلستان 1388/4/11   4 علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی Picture 004.jpg
بیشتر
پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران 1389/3/27 1393/3/27 4 علی آباد کتول معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران ریاست واحد   Picture(1).jpg
بیشتر
انجمن سینمای جوان گرگان 1393/11/5     علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی  
بیشتر
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گلستان 1388/9/3     علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی تحقیقاتی Picture 003(1).jpg
بیشتر
اداره کل کتابخانه های استان گلستان 1391/3/2 1395/3/2 4 علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی 4(4).jpg
بیشتر
اداره کل کار و رفاه اجتماعی 1389/5/28 1394/5/28 5 علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی Picture 001(2).jpg
بیشتر
اداره کل تعاون استان گلستان 1389/6/25 1393/6/25 4 علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی Picture 003.jpg
بیشتر
اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان 1391/3/2 1395/3/2 4 علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی اجتماعي4.jpg
بیشتر
بهزيستي استان گلستان 1391/4/7 1395/4/7 4 علی آباد کتول مدیر کل استان ریاست واحد پژوهشی - تحقیقاتی 4(5).jpg