نسخه چاپی
کد 3
نام واحد شهرضا
نشانی شهرضا، انتهای خیابان پاسداران، صندوق پستی ۳۱۱- ۸۶۱۴۵
تلفن 03153292200
درجه بسیار بزرگ
تاریخ تأسیس 1367
استان 1
شهر شهرضا
نشانی وب www.iaush.ac.ir
رایانامه info@iaush.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 11 از 11
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
اداره صنایع و معادن شهرضا 1388/1/20 1390/1/20 2 شهرضا محمدجواد بگی-رئیس اداره صنایع و معادن شهرضا دکتر علی شریف زاده - رئیس واحد علمی - آموزشی edaresanaye.docx
بیشتر
خانه صنعت و معدن شهرستان شهرضا 1388/1/14 1390/1/14 2 شهرضا مسعود تاکی-رئیس خانه صنعت و معدن شهرضا دکتر علی شریف زاده-رئیس واحد علمی آموزشی razi&sanatomadan.docx
بیشتر
خانه صنعت و معدن جوانان استن اصفهان 1392/1/1 1394/1/1 2 شهرضا مهندس حامد پاک طینت- دکتر علی شریف زاده - رئیس واحد علمی - آموزشی sanatmadanjavanan.docx
بیشتر
دانشگاه محمد خامس تونس 2006/12/26 2011/12/26 5 شهرضا دکتر حفیظ بوطالب-رئیس دانشگاه محمد خامس دکتر علی شریف زاده- رئیس واحد علمی- پژوهشی khamesuni.docx
بیشتر
فرماندهی انتظامی استان اصفهان 1388/3/15 1393/3/15 5 شهرضا سرتیپ2پاسدارسیدحمیدصدرالسادات-فرمانده انتظامی استان اصفهان دکتر علی شریف زاده- رئیس واحد علمی-پژوهشی entezami.docx
بیشتر
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان 1393/1/1 1394/1/1 1 شهرضا دکتر محمد ربانی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان دکتر علی شریف زاده - رئیس واحد خدمات آزمایشگاهی labisf(1).docx
بیشتر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1391/4/20 1393/4/20 2 شهرضا دکتر علی اکبر یوسفی- رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دکتر روزبه جواد کلباسی- رئیس مرکز تحقیقات شیمی رازی واحد شهرضا   polymer.docx
بیشتر
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1391/1/1 1396/1/1 5 شهرضا دکتر محمود شیخ زین الدین- رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان دکتر علی شریف زاده- رئیس واحد علمی-پژوهشی markazroshd.docx
بیشتر
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 1391/6/1 1392/6/1 1 شهرضا دکتر محمد ربانی- معاون پژوهشی دکتر علی شریف زاده - رئیس واحد علمی labisf.docx
بیشتر
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1393/3/20 1394/3/19 1 شهرضا دکتر عباس جعفریان دهکردی-معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر علی شریف زاده- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا آموزشی- کارآموزی food.drug.docx
بیشتر
پژوهشگاه رویان - مرکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی 1392/6/3 1395/6/3 3 شهرضا دکتر حمید گورابی- رئیس پژوهشگاه رویان دکتر علی شریف زاده - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا علمی-پژوهشی royan.docx