نسخه چاپی
کد 43
نام واحد ایلخچی
نشانی خیابان امام خمینی(ره)
تلفن 04133416064-7
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1382
استان 2
شهر ایلخچی
نشانی وب www.iauil.ac.ir
رایانامه info@iauil.ac.ir
صفحه 
 از 1
     ردیف‌ها 1 تا 7 از 7
 
طرف دوم تفاهم‌نامه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
مدت اعتبار
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط
نام و مقام امضا کننده دانشگاه
نوع تفاهم‌نامه
فایل
بیشتر
مرکز بهداشت ایلخچی 1393/6/3 1395/6/3 2 ایلخچی مرتضی اسماعیلی-رئیس مرکز محمد نریمانی راد-رئیس دانشگاه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
شهرداری ایلخچی 1393/6/3 1395/6/3 2 ایلخچی یوسف نجمی-شهردار محمد نریمانی راد-رئیس دانشگاه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
گروه صنعتی آریا کاوش 1393/4/23 1394/4/23   ایلخچی حسن بزازی-مدیرعامل مرتضی عباس زاده-معاون پژوهشی همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
مجتمع فنی تبریز 1393/3/21 1394/3/21 1 ایلخچی غفور غفوری-مدیرعامل محمد نریمانی راد-رئیس دانشگاه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
شرگت صنعتی درپاد تبریز 1393/6/25 1395/6/25 2 ایلخچی علیرضا رضاپور-مدیرعامل محمد نریمانی راد-رئیس دانشگاه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
ایران خودرو تبریز 1392/10/3 1394/10/3 2 ایلخچی غلامرضا صادقیان-مدیرعامل محمد نریمانی راد-رئیس دانشگاه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی  
بیشتر
اداره آموزش و پرورش ایلخچی 1393/7/28 1395/7/28 2 ایلخچی اسمعیل عابدی-رئیس اداره محمد نریمانی راد-رئیس دانشگاه همکاری های علمی و پژوهشی و آموزشی