کد
طرف دوم تفاهم‌نامه شامل
تاریخ شروع >=
  <=
تاریخ خاتمه <=
  <=
مدت اعتبار >=
  <=
توضیح شامل
واحد
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط شامل
نام و مقام امضا کننده دانشگاه شامل