صفحه 
 از 1800
کد 209
طرف دوم تفاهم‌نامه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تاریخ شروع 1394/4/13
تاریخ خاتمه 1396/4/13
مدت اعتبار 2
توضیح

بمنظور ایجاد،گسترش،همفکری و همکاری های آموزشی-پژوهشی،این تفاهمنامه فیمابین شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به نمایندگی آقایان مهندس علی منتصری،مدیر امور فنی و رئیس کمیته پزوهش و توسعه و امیررضا دوران،مسئول دفتر همکاری های صنعت و دانشگاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به نمایندگی آقایان دکتر سید ابراهیم حسینی،رئیس دانشگاه و دکتر محمدرضا صالحی زاده،رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منعقد و به امضا می رسد.با امضای این تفاهمنامه،طرفین حد اعلای تلاش خویش را در جهت گسترش توان در حل مشکلات و معضلات علمی-تحقیقاتی موضوع این تفاهمنامه و نیل به خود اتکایی ملی مبذول داشته و از هیچ کوششی در این جهت خودداری نخواهد نمود

واحد مرودشت
نام و مقام امضا کننده سازمان مربوط آقایان مهندس علی منتصری مدیر امور فنی و رئیس کمیته پزوهش و توسعه و امیررضا دوران مسئول دفتر همکاری های صنعت و دانشگاه
نام و مقام امضا کننده دانشگاه آقایان دکتر سید ابراهیم حسینی رئیس دانشگاه و دکتر محمدرضا صالحی زاده رئیس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه