صفحه 
 از 484
کد 49
نام واحد خامنه
نشانی خامنه، خیابان شيخ محمد خیابانی، کدپستی: 45795-53841
تلفن 04142464150-1
درجه کوچک
تاریخ تأسیس 1383
استان 2
شهر خامنه
نشانی وب www.khamenehiau.ac.ir
رایانامه iaukhameneh.83@gmail.com